ÜNAL Eczanesi
BİZİM Eczanesi

Bolu Nöbetçi Eczaneler

ÜNAL Eczanesi
Kültür Mah.Şehitler Cad. No: 25/A (Köroğlu Dev.Has.Karşısı)
Tel: 0374 270 10 42
BİZİM Eczanesi
Hastane Cad. No:17/A (Orman İşletmesi Karşısı)
Tel: 0374 217 17 22
Bolu 5 günlük hava tahmini

Gerede Belediyesi Taksicileri İlgilendiren Yönetmeliği Yayınladı

15 Eylül 2020

TAKSİ VE TAKSİ DURAKLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ YAYINLADI

Gerede Belediyesi, Taksi ve Taksi durakları hizmet yönetmeliği yayınladı. Yayınlanan yönetmelikle belediye sınırları içerisinde çalışan ve çalışacak olan (T) serisinden taksi ve bunlara ait durakların hangi koşullar altında ve ne şekilde çalışacaklarını, taksi durakları ile yeni açılacak olan taksi duraklarının çalışmalarının belli bir düzen içinde yapılmasının sağlanması amaçlanıyor.

 

Gerede Belediyesi, Belediye Sınırları içerisinde çalışan ve çalışacak olan (T) serisinden taksi ve bunlara ait durakların hangi koşullar altında ve ne şekilde çalışacaklarını, taksi durakları ile yeni açılacak olan taksi duraklarının; çalışmalarının belli bir düzen içinde yapılmasının sağlanması, taşımacılık hizmetine muhatap olan yolcuların rahatlığı ve güvenliği ile şehir içi trafik güvenliğinin bütünlüğünün sağlanmasını amaçladığı Taksi ve Taksi durakları hizmet yönetmeliğini yayınladı.

 

Yayınlanan Yönetmelik şu şekilde;

 

YÖNETMELİĞİN KAPSAM ALANI

Yayınlanan yönetmeliğin Belediye sınırları içinde Belediyenin uygun göreceği yerde ve sayıda olmak kaydıyla, yolcu taşımacılığı yapmak üzere faaliyet gösteren ve gösterecek olan taksileri, taksi duraklarını kapsadığı belirtildi.

 

 MESLEK ODASINA KAYIT ZORUNLULUĞU

Taksi durak hattı satın alacak kişilerde aranan evraklar, Gerede Şoförler ve Otomobilciler Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğuna dair belge. Ehliyet Fotokopisi. Nüfus Cüzdanı sureti. En az iki (2) yıl, Gerede İlçe Sınırları içinde ikamet ettiğine dair, İkametgâh il muhabiri. Araç Ruhsat fotokopisi. Sabıka Kaydı Taahhütname.

 

TAKSİ DURAĞI AÇMA-ÇALIŞTIRMA İZNİ MÜRACAATI

Taksi Durağı açma talebinde bulunan müracaatçılar, depolama noktalarını, araç sayılarını, durakta çalışan şoför esnafın isimlerini belirterek, Belediyemize  müracaat edeceklerdir. Müracaatlar Zabıta Müdürlüğünce değerlendirilerek, karar alınmak üzere Belediye Encümenine gönderilecektir.

 

TAKSİ DURAĞI MÜRACAATINDA GEREKLİ OLAN EVRAKLAR

Durak açma talebinde bulunanlara ait ehliyet, nüfus cüzdanı sureti, İkametgâh İl muhabiri, araç ruhsatlarının fotokopileri. Dilekçe, Durak açılacak yere ait adres, tapu kaydı, çap ve kira sözleşmesi.

 

DURAK AÇILMASI VE RUHSAT TANZİMİ

Belediye Encümenince uygun görülen yerlere taksi durağı açma-çalıştırma ruhsatı verilir.  Duraklara numara verilecektir. Ruhsat, durak numaralarına göre tanzim edilir. Ruhsat, durakta çalışan şoför esnafın adları alt alta yazılmak suretiyle bu kişiler adına verilmiş olur. Ayrıca Belediyece her taksi için durak kimlik kartı tanzim edilir ve bu kart araç içinde müşterilerin rahatça görebilecekleri yere asılır.

 

TAKSİ DURAĞI AÇILMASINDA ARANAN ŞARTLAR

 Çalışacak olan araç sayısından en az 2 araçlık fazla park yeri olacak şekilde, araç park edebilecek alana mümkünse sahip olacaktır.  İşletme yazıhanesinde çöp kutusu, bir ecza dolabı, mümkünse tuvalet, lavabo bulunacaktır. Park alanının tabanı parke beton, asfalt gibi, etrafın kirlenmesine neden olmayacak bir madde ile kaplanacak ve birikinti sular, toplama röperine verilecektir. Yeni yapılacak durak tipleri, Belediyece verilecek projeye uygun olarak yaptırılacaktır.  Telefon taksi yazıhane açılımında; Telefon taksi yazıhanelerinde, taksi durakları için öngörülen şartlara ilave olarak aşağıdaki şartlar aranacaktır.  İşletmeci, çalışacağı ve çalıştıracağı araçların yazıhaneye bağlı olduğunu tespit eden belgeyi bulunduracaktır. Yazıhane ile depolama yeri ayrı yerlerde bulunacaktır.

 

YÖNETİM VE DENETİMİ

Taksi Durakları  İşletmecilerin ve sürücülerin sorumluluğu altında, Belediye Zabıta Müdürlüğü'nün yönetim, denetim ve yürütümüne bağlı olarak, Belediye Meclisince çıkarılan Yönetmeliğe göre çalıştırılırlar.

 

SORUMLULUK

Taksi durakları  işletmecisi, sürücü ve  personeli, sistem içindeki her  türlü faaliyetleri  nedeni ile doğacak mali, hukuki ve cezai sonuçlardan doğrudan sorumludurlar. Bu nedenle,  Belediyeye herhangi bir sorumluluk atfedilemez.

 

ÇALIŞMA İLE İLGİLİ KURALLAR

Araçlar, Belediye tarafından belirlenen depolama noktasında ve Belediye Encümenince kabul görülerek tasdiklenen şekliyle ve tanınan kontenjan sayısına göre çalışırlar. T plakalı Ticari taksi Çalıştırma Ruhsatı Hakkı sahipleri adına tescilli (Kayıtlı) araç çalıştırması zorundadır. Duraklarda çalışanların işi bırakmaları veya 24 aydan fazla süre içerisinde taksisini çalışır vaziyette bulundurmaması veya ismine tescilli aracının olmaması halinde duraktan kaydı silinir ve T plakalı Ticari taksi Çalıştırma Ruhsatı iptal edilir.

 

DURAKLARDA VE ARAÇ İÇİNDE UYULACAK KURALLAR

İşletmeci tarafından araç içinde sürücü haricinde kimse bulundurulamaz. Taşıma ücretleri; yolculuğun başlangıç noktası ile bitiş noktası arasında taksimetrenin yazdığı kadar ücret yolcudan alınır. Taksimetre açılış ücreti ile km ücretinde bağlı bulunduğu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasınca belirlenen tarifeye uyulacaktır. Herkes ücreti karşılığında seyahat etmek zorundadır. İşletmeci tarafından Taksimetre açılmadığı veya taksimetre harici tarife dışı taşıma yapıldığının meslek odasının tespiti halinde ilk seferde 15 gün Meslekten Men, 2’nci seferde 30 gün Meslekten Men, 3’üncü seferde ise T Plaka Ticari Taksi çalıştırma Ruhsatının iptali Belediye Encümen Kararı ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre her seferinde cezai işlem uygulanacaktır. Aynı yıl içinde suçun 3’ten fazla olması halinde meslek ve ticaretten men cezası ile T Plaka Ticari Taksi çalıştırma Ruhsatı takvim yılı beklenmeden Belediye Encümenince Zabıta Müdürlüğü’nün talebi ile iptal edilir. Durakta çalışan esnaflar; çevre sakinleri, müşteri, resmi ve gayri resmi vb. kuruluşların huzur ve rahatlarını bozacak davranışlarda bulunmayacaklardır. Bulundukları takdirde Belediye tarafından lüzumu görülen hallerde Belediye Encümenince ilk seferde 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre para cezası, ikinci seferde 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre iki katı para cezası, üçüncü seferde 30 (otuz) güne kadar meslekten men edilecektir. Bütün duraklar, Belediye tarafından hazırlanmış olan yönetmelik çerçevesinde tespit edilen kurallara uymak mecburiyetinde olup, kurallara uymayan duraklar Belediye Encümen kararı ile iptal edilebilir. T Plaka Ticari Taksi çalıştırma Ruhsatı bulunan işletmecilerin duraklar arası geçiş için Belediyeye dilekçeyle başvurmaları gerekmektedir. Başvurular Belediye Encümenince karara bağlanır.  Müşteri talep eder ise, Araçta, radyo, teyp vs. ses ve görüntü cihazları çalınmaz. Alkollü içki, uyuşturucu ve sair maddeler kullanan çalışanların, söz konusu maddeleri kullanarak, Durağa  gelmesi ya da araç kullandığının tespit edilmesi halinde, Belediye Encümenince bu kişilere ilk tespitte, Duraktan 30 gün uzaklaştırma, suçun ikinci kez tekrarı durumunda 60 gün, üçüncü tekrarında T plakalı Ticari taksi Çalıştırma Ruhsatı iptal edilir. Hiçbir hak talep edemezler. Bu gibi hallerden Durak Temsilcisi sorumlu tutulacak olup, ilgili temsilciye Belediye Encümenince belirlenecek cezai işlem uygulanabilir. Yolcunun beraberinde taşıdığı bagajdan 60 kiloya kadar olandan ayrıca bagaj ücreti  alınmaz. Duraklardaki telefon, elektrik, su, kira vs. giderler ruhsatta ismi yazılı olan üyelerin ortak gideri olup, durağa yeni kayıt olanlarda eşit hakka sahiptirler. Hisselerine düşecek payı ödemek zorundadırlar. Mevcut duraklardaki telefonların durak adına tescil edilmesi, edilemiyorsa yerine durak adına tescilli yeni bir telefon temin edilmesinin 6 ayda sağlanması gerekmektedir. Durakta çalışan taksilerin plakalarının yazılı bulunduğu levha, durak önüne asılır. Hizmetlerin aksamaması için her durak resmi tatil günleri ve geceleri çalışmak üzere sayıları 1'den az olmamak şartıyla, toplam mevcudunun 1/4'ü oranında nöbet çizelgesi yapmak suretiyle uygulamak zorundadır.

 

ARAÇLARLA İLGİLİ UYULACAK KURALLAR

Araçlar en fazla iki günde bir yıkanacaktır. Duraklarda bekleme sırasında yıkama yapılmaz. Dışı çamurlu ve camları aşırı kirli araçlar ile sefere çıkılmaz. Aracın içi her gün mesai bitiminden sonra süpürülür ve temizlenilir. Haftada en az bir gün aracın içi ve döşemeleri özel temizleme maddeleri ile silinerek temizlenecek; aracın içinde tozlu yağlı hiçbir bölge kalmayacaktır. Aracın içine en az haftada bir gün sprey sıkılarak kötü kokular giderilecektir. Koku gideren spreyin araçta devamlı bulundurulması gerekli olup, yapılacak kontrollerde gösterilmesi zorunludur. Araç içindeki ışıklandırma ve araç kaloriferi çalışır durumda olacaktır. Araçta yangın söndürme cihazı, ilk yardım çantası, reflektör ve yedek ampuller bulundurulacaktır. Aracın periyodik ve günlük bakımı sürekli olarak sağlanacaktır. Motor bakımı dışında, fren, hidrolik, rot, balans, amortisör, şanzıman v.b. bakımı düzenli olarak yapılacaktır. Araçların aşırı yıpranmış veya yaralı lastikle seyrüsefer yapmaları yasaktır. Aracın eksoz sistemi arızasız olacak, gürültü yapan eksoz ile seyrüsefer yapılmayacaktır. Aracın, yolcuların oturmasına ve kullanmasına mahsus bölümleri sağlam durumda olacak, aşırı eskiyen döşemeler değiştirilecek, kırık veya tehlikeli şekilde çatlak camlarla seyrüsefer yapılmayacak ve aracın Trafik Kanunu’na göre çalışır durumda olması zorunlu olan ayna, sinyal, far v.b bölümlerinde hiçbir eksik veya arıza olmayacaktır. Araçlar, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda belirtilen renk ve şekilde boyalı olacak olup, Kaza sonrası, hasarlı ve boyasız araçlar ile seyrüsefer yapılamayacaktır. Araç içine ve dışına; aracın emniyetli kullanımını olumsuz etkileyebilecek hiçbir aksesuar takılmaz. Araçlarda havalı korna kullanılmaz. Araçların içinde ve dışında sabit reklam alınması veya geçici afiş, poster, bez pankart asılması hakları Belediyeye ait olup, Belediyenin bu hususta talimatlarına uymak ve asılan reklamın Sefer boyunca muhafaza edilmesini sağlamak işletmecinin yükümlülüğündedir. T plakalı ticari taksiler sarı renk kodunda olacaktır. Aracın ön kapıları ve tavanında, plaka ve durak isimleri yazılı olacaktır. Yasalar çerçevesinde araç içinde bulundurulması zorunlu olan tüm belge ve gereçler, araçlarda bulundurulur. Araçların tip ve özellikleri Karayolları Trafik Kanuna bağlı "Araç Montaj, Tadil Yönetmeliğine”  uygun olarak Belediyemizce hazırlanacak bir şartnameyle belirlenebilir.

 

SÜRÜCÜLERLE İLGİLİ KURALLAR

Bu yönetmelik sürekli olarak araçta bulundurulacak ve sürücüler tarafından tüm yükümlülükleri Meslek Odası tarafından sağlanacak eğitim programı içinde öğretilecektir. Sürücüler günlük sakal tıraşı olmaları zorunludur. Ayakkabıların arkası basık olmayacak, çıplak ayakla veya terlikle araç kullanılmayacaktır. Sürücü, araçta meşrubat dahil hiçbir yiyecek maddesi tüketemez ve sigara kullanamaz. Sürücülerin hatalarından ve neden oldukları maddi ve manevi zararlardan, ilgili kişi ve kurumlara   karşı işletmeciler müteselsilen sorumludur. Sistemde sürücü olarak çalışmak isteyenler aşağıda yazılı olan evraklar ile birlikte Belediye Zabıta Müdürlüğü'ne yazılı olarak müracaat edeceklerdir. Müracaatlarında çalışmak istedikleri Durak Nosu, Taksi sahibinin ismi ile kullanılacak aracın plakasını belirteceklerdir. Müracaatları uygun görülenler, Sistemde sürücü olarak çalışabilecekler ve kendilerine durak kimlik kartı tanzim edilecektir. Tanzim edilen Araç Kullanma Belgesi her yıl vizelenecek, 1 yıl süre içinde 3 defa hakkında zabıt tanzim edilen sürücüsünün, Araç Kullanma Belgesi vizelenmeyecek ve 3 ay süre ile Sistemde araç kullandırılmayacaktır. Ayrıca, aracında Zabıta Müdürlüğü'nün izni dışında sürücü çalıştıran Taksi sahibinin aracı seferden çekilecek, Zabıta Müdürlüğü'nce uygun görülen sürücü temin edilene kadar araca çalışma izni verilmeyecektir. Ancak acil durumlarda çok kısa süreli olmak kaydıyla Belediye Zabıta Müdürlüğü'ne gerekçe gösterilerek bilgi verilecek, şayet uygun görülürse sürücü kısa süreli çalışabilecektir. Şoför çalıştıran araç sahibi çalıştırdığı şoförün her türlü kanuni sorumlulukları, vergi, resim, harç ve sigorta yükümlülüklerinden SGK' na karşı sorumludur ve yerine getirmek zorundadır. Taksilerin çalışması esnasında meydana gelen her türlü kaza ve fiilden, bununla ilgili olarak yargıya intikal eden her türlü yükümlülükten ve üçüncü şahıslara karşı doğacak yükümlülüklerden tamamen işletici ve sürücü kendi sorumludur. Tazminat ve bu gibi davalardan hükmedilen tazminat bedelleri hiçbir şekilde Belediyeye yöneltilemez, aksi durumda Belediye işletmeciye rücu eder.

 

YOLCULAR İLE İLİŞKİLER

Yolculara daima nazik davranılacaktır. Yolculara emir verir şekilde hitap edilemez. Yolcunun   eleştirmesi halinde cevap verilmeyecektir. Ancak, yolcunun aşırı alkolü yada ruh hastası olması hallerinde, sürücüye aracın kullanımını tehlikeye düşürecek şekilde müdahale etmesi veya sürücüye hakaret etmesi ve saldırgan davranması halinde; araç durdurularak, Emniyet Müdürlüğüne haber verilerek, Emniyet Müdürlüğünün müdahalesi beklenecektir. Bu konuda Zabıta Müdürlüğüne bilgi verilecektir. Yolcularla münakaşa etmek kesinlikle yasaktır. Yolcuya her nedenle olursa olsun hakaret ettiği tespit edilen sürücü hakkında Belediye Encümenince 1 (bir) aya kadar duraktan uzaklaştırma, araç sahibine de 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre para cezası uygulanabilir. Yolcu ile fiziki şekilde kavga etmek, bedeni olarak müdahale etmek kesinlikle yasaktır. Yolcu ile meydana gelen ihtilaflarda, sürücünün yolcuya karşı Türk Ceza Kanunun Hükümlerine göre suç işlediği mahkeme kararı ile hükme bağlandığı takdirde bir yıla kadar meslekten men edilebilir.

 

SÜRÜCÜ, İŞLETMECİ İLE BELEDİYE İLİŞKİLERİ

Münakaşa etmeleri halinde; İlgili araçlar 7 gün seyrüseferden men, ilgili sürücüler 60 gün çalışmaktan men edilir. Bu ceza tekrarı halinde her seferinde 2 katı arttırılarak uygulanılır. Fiziki şekilde kavga etmeleri halinde; ilgili araçlar 30 gün seferden men, ilgili sürücüler ise 6 ay çalışmaktan men edilirler. Bu ceza tekrarı halinde her seferinde 2 katı arttırılarak uygulanılır. Mahkemeler tarafından hükme bağlanan şekilde suç işlemesi halinde; ilgili araçla 3 ay seferden men ve ilgili sürücülere 1 yıla kadar meslekten men cezası uygulanabilir. Sürücü ve işletmeciler Meslek Odasının veya Belediye Zabıta görevlilerinin bu yönetmelik çerçevesinde verdiği talimatlara uymak zorundadır. Denetimle ve uyarılarla ilgili olarak Meslek Odası veya Zabıta görevlileri veya Belediye Üst Yönetici yetkilisine karşı (a) bendinde belirtilen eylemlerde bulunanlara, belirtilen cezalar  %50 arttırılarak uygulanılır.

 

FİYAT TARİFELERİ ve TAŞIMA İZİN BELGELİ TAKSİ SAHİPLERİNİN ÖDEYECEĞİ ÜCRETLER

Meslek Odasından alınan görüş ile Esnaf ve Sanatkârlar Odasınca onaylanan Taksimetre açılış ücreti - km ücreti çerçevesinde taşımacılık ücreti alınır. Taksimetre açılış ücreti müşterinin alındığı noktadan başlar. Belediye Meclisince kabul edilen yıllık çalışma izin ücretlerini, Belediyeden T Plakalı Ticari Taksi çalıştırma ruhsatı sahipleri her yıl ocak ayı sonuna kadar ödemek zorundadır. Yıllık işletme harç bedelinin yatırılmasından sonra yönetmelik şartlarını sağlaması durumunda T Plakalı Ticari Taksi çalıştırma ruhsatı vize edilir. T Plakalı Ticari Taksi çalıştırma ruhsatı sahipleri kendi istekleriyle yada kendi hatalarından dolayı araçlarının çalışmadığı, çalıştırılmadığı günler için Taşıma İzin ücretini ödemekten kaçınamaz yada geri ödenmesini talep edemezler.

 

HAREKET TARİFE VE SAATLERİ

Her Taksi, Belediye Başkanlığınca belirlenen kendilerine ait  durak yerinde depolama ve bekleme yapabilecektir. Duraklarda, hareket ve bekleme süreleri, çalışma ortamına göre uygulanır.

 

DENETİM SİSTEMİ

4Bu yönetmelikle ilgili denetimler aşağıdaki kurum ve kişiler tarafından yapılabilir:

a) Belediye Denetimi; Belediye Zabıta Müdürlüğü tarafından istenen usul ve çerçevede yapılacaktır. Bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işletmeci ve sürücüler hakkında Taksi Yönetmeliği kurallarına uymadıkları gerekçesi ile düzenlenen zabıtlar: Belediye Encümenince değerlendirilerek her ihlal için aracın bir gün seferden men edilmesi ve Encümence Kabahatler Kanunu’nda belirtilen para cezası uygulanır.

 

Bu ceza bir yıl içinde tekrar eden her ihlal için her seferinde iki katı arttırılarak uygulanır. Yönetmelik hükümlerinin bir yılda 5’den fazla sayıda ihlal edilmesi halinde taksi çalışma ruhsatı  iptal edilir. Belediye Zabıta Müdürlüğünce tanzim edeceği zabıtlar; sadece Taksi ulaşıma ilişkin olarak bu yönetmelikle belirtilen kuralların ihlaline dair olacaktır. Belediye Zabıta Müdürlüğü Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği  kapsamına  giren hiçbir konuda;  trafik  suç  ve   ceza tutanağı düzenleyemez. Meslek Odası Denetimi; Meslek Odası Yönetim Kurulunun görevlendireceği Denetim Görevlileri tarafından yapılacaktır. Sistemde ruhsat alan her işletmeci için bir sicil dosyası açılacaktır. Bu dosyada, araca ilişkin belgeler dışında işletmeci ve sürücülere ait belgeler bulundurulacaktır. Ayrıca, aracın muhatap olduğu cezalar siciline işlenerek takip edilecektir. Meslek Odasından ceza uygulanması amacıyla gelen yazılı talepler, Belediye Encümen kararı ile değerlendirilir. Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği Denetimi; Trafik Denetleme Büro Amirliğince resmi çerçevede istenilen usulde yapılacaktır.  Araçlara verilen Trafik cezaları Belediyeye aylık ceza çizelgesi halinde bildirilecektir. Vatandaş denetimi; vatandaşların sistemle ilgili olan ve bu yönetmelik konusuna hizmetlerle ilgili şikâyetleri, Belediye yazılı olarak yapılacak ve şikâyet dilekçesinde; şikâyetin konusu, yeri, tarih ve saati ile şikâyetçinin adı soyadı ve açık adresi bulunacak; ayrıca şikâyete konu olan olaya ilişkin mümkünse en az 2 kişinin adı soyadı ve açık adresleri bildirilecektir. Bu usule uygun olmayan şikâyetler Belediye tarafından dikkate alınmaz. Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlilerinin yasal yetkisi dışında kalan konularda yönetmelikte bahse konu araçların denetimi Gerede Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce yapılır.

 

TAKSİ ÇALIŞTIRMA RUHSATI

Taksi çalıştırma hakkı elde eden işletmecilere, Belediye tarafından düzenlenen ve her yıl vizelenecek olan “Taksi Çalıştırma Ruhsatı" verilecektir. Çalışma Ruhsatı, taksinin çalışması esnasında araçta bulundurulacaktır. “Taksi Çalıştırma Ruhsatı” olmadan çalışılamaz İşletici ya da araç sürücüsü, denetim yetkisi olan görevlilere istendiği anda çalışma ruhsatını ibraz etmek zorundadır. “Taksi Çalıştırma Ruhsatı"1(bir) yıllık olmak üzere her yıl ocak ayı sonuna kadar işletmeci tarafından ilgili evraklar yeniden tanzim edilerek vize işlemi yapılacaktır. Taksi Çalıştırma Ruhsatı ücreti Gerede Belediye Meclisi’nce belirlenecek olup, Çalışma Ruhsatı almayan ve yıllık vizelerini yaptırmayan Taksilere çalışma izni verilmeyecektir. Ruhsat 1 (bir) yıl için geçerlidir. Yönetmelikte belirtilen ilkeler doğrultusunda çalıştıkları ve koşullara uydukları takdirde; Belediye Meclisi’nce o yıl için tespit edilen ruhsat vize ücretini peşin olarak yatırdıktan sonra ruhsatların 1 (bir) yıl daha geçerli olmak üzere vize ettirilmesi zorunludur. Ruhsat vize ücreti Belediye Meclisi’nce belirlenmedi ise, vatandaşların mağdur olmaması için yasal iş ve işlemler yürür. En uygun olan zamanda vize ücreti Belediye Meclisince belirlenerek; ruhsat, vize ücreti ve katları borcu olan ruhsat sahiplerinden tahakkuk ettirilerek, tahsil edilir.  1 (bir) yıllık çalışma süresi dolan Taksi Çalıştırma Ruhsatlarının 60 (Altmış) gün içerisinde vize işlemi yaptırmayan taksilerin ruhsatları iptal edilir. Bu şekilde ruhsatı iptal edilen araç sahiplerinin yıl içerisinde veya sonrasında tekrar çalışma izni için müracaatları ilk müracaatmış gibi değerlendirilerek  “Taksi Çalıştırma Ruhsatı” bedelinin Belediye’ye yatırılması ile yeniden Çalışma Ruhsatı almak suretiyle Taksisini çalıştırabilir. Taksi sahibinin yıl içinde ölümü halinde en geç 3 (üç) ay içinde varislerinden noter onaylı yetkili kılınan bir kişi Belediyeye başvurarak yıllık ruhsat harcı ödemeden kendi adına ruhsat almak kaydıyla Taksi hattını çalıştırabilir. Ölümden dolayı taksi hattının devri halinde, yeni sahibi yönetmelik kuralları çerçevesinde Çalışma Ruhsatını devir alır. Hak sahibi yeni bir araç aldığı takdirde yazılı olarak Belediye Zabıta Müdürlüğü’ne en geç 7 (Yedi) gün içerisinde bildirmesi suretiyle Belediye’ye ruhsat ücreti yatırmadan yeni aracı ile  Çalışma Ruhsatına plakasını işleterek hattında çalışmaya devam edebilir. Bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin Çalışma Ruhsatları iptal edilir. Yıl içerisinde Çalıştırma Ruhsatını devredenler ile Yönetmelik gereği Çalıştırma Ruhsatı iptal edilenler, ödedikleri ruhsat harcını geri isteyemezler.

 

TAŞIMACILIKTAN ÇEKİLME

Ticari taksiciliği bırakmak isteyen şahıslar ve işletmeciler; Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği’nden alacakları Trafik Çekme Belgesini Belediye Zabıta Müdürlüğü’ne ibraz ederek, çekme belgesi ile aracını trafikten men eden ve aracını satmayan kişilerin hakları 2 (iki) yıl boyunca saklı kalır. 2 (iki) yıl içerisinde müracaatları halinde Çalışma Ruhsatı alarak faaliyetine devam edebilir veya bu süre zarfında devir etmek isterse de tüm haklarıyla beraber Belediye Encümenin izniyle devredebilir. 2 (iki) yıl içerisinde işlem yapmayan T plaka sahibi kişiler tüm haklarını kaybeder. Yıl içinde durak sıra hakkından çekilenlerin ödedikleri ruhsat ücreti geri ödenmez.

 

ARAÇ DEĞİŞTİRME VEYA ÇALIŞMA RUHSATI DEVRETME

Aracını yenilemek için satanlar plaka hattını muhafaza eder. Ayrıca sattığı araç ile aldığı aracın plakalarının Belediyeye ve Meslek Odasına bildirilmesi gereklidir. Taksi duraklarında devir işlemi için hak sahipliğini ( T plakalı Ticari taksi hattı) devreden ile devralanın karşılıklı dilekçeleri ile Belediye Zabıta  Müdürlüğü’ne müracaatları gereklidir. Hak sahipliği ( T plakalı Ticari taksi hattı) Belediye Encümenin izni ile başkasına devredilebilir. Taksi Çalıştırma Ruhsatı Hak Sahipleri; hak sahipliğini ( T plakalı Ticari taksi hattı) Belediye Encümen onayı ile devredebilirler. Devir edenden Taksi Çalıştırma Ruhsatı ücreti alınmaz. Hak sahipliğini ( T plakalı Ticari taksi hattı) nı devir alacak olan işletmecinin, bu yönetmelik çerçevesinde Çalıştırma Ruhsatı alması zorunludur. Hak sahipliği ( T plakalı Ticari taksi hattı)  Devrinin Belediye Encümenince onaylanması halinde, “Hak sahipliği ( T plakalı Ticari taksi hattı)) Devir Ücreti”, Belediye Meclisi tarafından belirlenen Yıllık Vize ücretinin 3 Katı bedelinde olacak (3 (Üç) x Yıllık Vize Ücreti) ve bu “T plakalı Ticari taksi hattı Devir Ücreti” peşin olarak, Encümen kararının ilgiye tebliğ edildiği tarihe müteakip, 15 (Onbeş) gün içinde ödenecektir. Bu ücret ödenmeden, Araç, Seyrüsefere başlatılmayacak olup, gerekli izin verilmeyecektir. T plakalı Ticari taksi hattı sahiplerinin Belediyeden izinsiz olarak, ruhsat haklarını özel anlaşma ile devredenlerin tespit edilmesi halinde, devreden ve devir alan kişilere, devir işlerini Belediye nezdinde onaylatmak için 30 gün süreli uyarı yapılır. Bu süre içinde yapılacak devir işleminde T plakalı Ticari taksi hattı Devir Ücreti % 50 arttırılarak ödenecektir. Bu süre içinde devir işleminin yapılmaması halinde araç, yasal devir işlemi tamamlanıncaya kadar seferden men edilir. Bu takdirde devir ücreti % 100 arttırılarak ödenecek ve 6 ay içinde devir işlemi yapılmadığı takdirde Çalışma Ruhsatı iptal edilecektir. T plakalı Ticari taksi hattı sahiplerinin ölümü halinde veya talep edildiği taktirde varisine yapılacak çalışma ruhsatı ve taksi plaka devirlerinde çalışma ruhsatı devir ücreti alınmaz. Çalıştırma Ruhsatı Hak Sahiplerinin, aracın eskimesi nedeni ile değiştirmek istemesi halinde; Belediyeye yapacağı yazılı başvuru ile gerekçesini ve yeni alacağı aracın özelliklerini bildirir. Alınacak araç, bu Yönetmeliğin 13/f bendinde belirtilen şartlara uygun ise, Belediye Zabıta Müdürlüğünün izni ile araç değiştirebilir.

 

 

İHALE YOLUYLA TAKSİ HATTI VERİLMESİ

Kişi, kişiler veya tüzel kişiler tarafından, yeni taksi hattı, mevcut hatlarda çalışan araçlara ilave yapılması talepleri için Belediyeye müracaat edebilirler. Müracaatlar, İlgili Müdürlükçe değerlendirilerek çalışacak yeni ticari taksi hat sayısının belirlenmesi ve ihaleye çıkılması hususunda Belediye Meclisi yetkilidir. Belediye Meclisince belirlenmiş olan yeni hatlar veya hatların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereği ihalesinin yapılmasında ve ihaleye katılım şartlarını belirlemeye Belediye Encümeni yetkilidir.

 

TAKSİ DURAK TEMSİLCİLİĞİ

Durak Temsilcisi - Belediye ile Hak sahipleri ( T plakalı Ticari taksi hattı sahipleri)   arasında koordinasyondan sorumlu olmak üzere, durak üyeleri arasından oy çokluğu ile seçilecektir. Her durak için bir temsilci seçilecek olup, seçilen temsilcinin ismi Meslek Odası ve Belediyeye bildirilecektir. Temsilci, Belediyenin almış olduğu tüm karar ve uygulamaları durak üyelerine bildirmekle yükümlüdür.

 

HAK SAHİPLİĞİ

 Sisteme ilk geçiş aşamasında müktesep hak sahipleri; Belediyemizden T plaka ticari taksi ruhsatı alabilmeleri için Gerede Kaymakamlığına bağlı Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğünün kayıt ve belgeleri geçerlidir.

 

Yayınlanan yönetmeliğinin geniş kapsamlı haline Gerede Belediyesinin resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Yorum yazın
İmlası çok bozuk, büyük harfle yazılan,
Habere değil yorumculara yönelik,
Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan,
Çok kısa ve konuyu zenginleştirmeyen yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR.
Sayfada yer alan yorumlar kişiye ait görüşlerdir. Yapılan yorumlardan sitemiz hiçbir şekilde sorumlu değildir.
Bolu'nun Instagram Günlüğü
Tüm Instagram Günlüğünü göster

Haberler

Site içi arama